Market & News

graph-market Derivatives

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTSTK EICHERMOT 27-06-19 20,933.35 -2.91 425 6.25
FUTSTK BHARATFIN 27-06-19 1,091.00 -2.48 500 0.00
FUTSTK MGL 27-06-19 990.00 -5.63 600 0.00
FUTSTK GODFRYPHLP 27-06-19 1,180.45 1.23 700 -50.00
FUTSTK ULTRACEMCO 27-06-19 4,272.00 2.00 1000 66.67
FUTIDX NIFTYIT 30-05-19 16,202.00 0.30 1200 166.67
FUTSTK HEROMOTOCO 27-06-19 2,721.15 -0.69 1400 0.00
FUTSTK PEL 27-06-19 2,625.00 -3.42 1510 66.67
FUTSTK BATAINDIA 27-06-19 1,414.95 -0.91 1650 200.00
FUTSTK APOLLOHOSP 27-06-19 1,241.00 -0.48 2000 33.33
x