Market & News

graph-market Derivatives

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTSTK MRF 28-11-19 59,800.00 0.74 50 -16.67
FUTIDX NIFTYIT 31-10-19 15,590.00 -0.64 450 800.00
FUTSTK CENTURYTEX 28-11-19 955.00 7.29 600 -50.00
FUTSTK BAJAJFINSV 28-11-19 7,750.00 5.43 625 25.00
FUTSTK EICHERMOT 28-11-19 18,116.80 14.32 800 -5.88
FUTSTK PAGEIND 28-11-19 22,000.70 16.34 800 -21.95
FUTSTK APOLLOHOSP 28-11-19 1,440.00 1.13 1000 -50.00
FUTSTK SRF 28-11-19 2,898.15 3.98 1250 0.00
FUTSTK CUMMINSIND 28-11-19 590.00 3.30 1400 0.00
FUTSTK BALKRISIND 28-11-19 805.75 8.74 1600 100.00
x