Market & News

graph-market Derivatives

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTSTK GODFRYPHLP 27-06-19 1,180.45 1.23 700 -50.00
FUTSTK MRF 25-04-19 56,456.75 -2.50 18910 -41.04
FUTSTK IGL 25-04-19 315.80 -2.56 2552000 -31.81
FUTSTK BHARATFORG 25-04-19 479.60 -4.42 6038400 -31.14
FUTSTK SHREECEM 25-04-19 19,340.00 -1.78 59950 -30.85
FUTSTK PAGEIND 25-04-19 22,901.00 -3.24 73250 -29.99
FUTSTK MRPL 25-04-19 69.30 -1.21 3206000 -29.86
FUTSTK INDIANB 25-04-19 256.00 -3.72 2356000 -28.78
FUTSTK DCBBANK 25-04-19 207.50 2.37 4153500 -28.73
FUTSTK IFCI 27-06-19 12.75 -0.78 175000 -28.57
x