Market & News

graph-market Derivatives

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTSTK EICHERMOT 26-09-19 18,423.35 -3.69 2250 1700.00
FUTSTK UBL 29-08-19 1,404.00 2.11 60200 377.78
FUTSTK KAJARIACER 29-08-19 555.00 -3.28 174200 235.00
FUTSTK TATAELXSI 29-08-19 745.05 -8.67 462600 213.41
FUTSTK MCX 26-09-19 851.40 6.69 11200 166.67
FUTSTK KOTAKBANK 26-09-19 1,536.35 1.89 24000 150.00
FUTIDX NIFTYIT 29-08-19 15,730.00 0.29 250 150.00
FUTSTK PNB 26-09-19 76.50 0.00 658000 135.00
FUTSTK TORNTPHARM 29-08-19 1,577.30 -1.13 66500 121.67
FUTSTK CADILAHC 29-08-19 239.00 -1.79 435200 119.35
x